Общи правила и условия за участие в играта „С Детство мое игрите не свършват!“

1. Период и начин за участие:

1.1.Периодът за участие в играта „С Детство мое игрите не свършват!“ (наричана за краткост „Играта”) е от 00:01 часа на 10.11.2020 г. до 23:59 ч. на 18.12.2020 г.

След крайния срок на промоцията (23:59 ч. на 18.12.2020 г.), тя се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи продукти.

1.2.Играта се провежда на територията на Република България чрез томбола, в която участват лицата, регистрирали касов бон с дата от Периода на промоцията, потвърждаващ покупката на 1 пакет обикновени бисквити Детство мое 200 г. или 1 пакет обикновени бисквити Детство мое 130 г. или 1 пакет бисквити с какао Детство мое 190 г. или 1 пакет обогатени бисквити Детство мое 330 г. или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 130 г. или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. банан или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. мляко или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. ягода в регистрационната форма на www.detstvomoe.karmela.eu и съгласно условията на настоящите Правила. След регистрация на спечелилите, същите трябва да потвърдят наличието на регистрирания касов бон като приложат негова снимка, в нарочно отварящо се поле на регистрационната форма. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта. Тогава, когато от касовия бон не става изрично ясно, че закупеният артикул е продукт от Играта, то на снимката с касовата бележка трябва да фигурира и съответният продукт!

2. Организатор:

2.1.Организатор на Играта е „Кармела 2000“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. „Опълченска“ № 62 и с контактен мейл-адрес: office@karmela.eu, наричано по-долу за краткост „Кармела 2000“ или „Организатора”.

3 . ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

3 .1 Продуктите, участващи в играта са:

Обикновени бисквити Детство мое 200 г.; Обикновени бисквити Детство мое 130 г.; Бисквити с какао Детство мое 190 г.; Обогатени бисквити Детство мое 330 г.; Бисквити с краве масло Детство мое 130 г.; Бисквити с краве масло Детство мое 100 г. Банан; Бисквити с краве масло Детство мое 100 г. мляко и 1 Бисквити с краве масло Детство мое 100 г. Продуктите, участващи в играта, се предлагат както с промоционален стикер, така и без промоционален стикер. Продукти, които нямат промоционален стикер СЪЩО могат да участват за спечелването на награди от Играта.

4. Участници:

4.1.Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице над 18 години с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:

4.1.1. Попълни регистрационната форма със своите данни (три имена, телефон и електронен имейл адрес за контакт) и

4.1.2. Регистрира свой касов бон с дата от Периода на промоцията, потвърждаващ покупката на 1 пакет обикновени бисквити Детство мое 200 г. или 1 пакет обикновени бисквити Детство мое 130 г. или 1 пакет бисквити с какао Детство мое 190 г. или 1 пакет обогатени бисквити Детство мое 330 г. или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 130 г. или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. банан или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. мляко или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. ягода в регистрационната форма на www.detstvomoe.karmela.eu и съгласно условията на настоящите Правила, като въведе номер и дата на регистрационен бон и град, където е регистрирана покупката. Спечелилите в томболата трябва да предоставят в регистрационната форма и снимка на регистрирания от тях касов бон. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Томболата. Тогава, когато от касовия бон не става изрично ясно, че закупеният артикул е продукт от Играта, то на снимката с касовата бележка трябва да фигурира и съответният продукт!

4.2.В Играта нямат право да взимат участие служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в „Кармела 2000“, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи);

4.3.В Играта нямат право да взимат участие лица на възраст под 18 (осемнадесет) години считано към 10.11.2020 г. С приемането на Общите Условия на Играта Участникът декларира възраст над 18 год. по условието на т.4.3.

5. Механизъм на участие:

5.1.Участието в Промоцията е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална или непромоционална опаковка по т. 3.1.

5.2.За да участват в промоцията, участниците трябва да се регистрират на адрес www.detstvomoe.karmela.eu, да регистрират участващия в играта касов бон, като упоменат неговите дата, номер и град на издаване, а след уведомяване за спечелване - да направят снимка на касовата бележка с дата от Периода на промоцията, удостоверяваща покупката на промоционален продукт и да качат снимката на упоменатото за целта място в регистрационната форма в сайта. При регистрацията всеки Участник декларира в регистрационната форма, че е запознат и се съгласява с ОУ на Играта;

В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в една снимка да вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта.

5.3.Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки за периода на промоцията.

5.4.Общият брой награди e (175 Hippoland ваучера за пазаруване на стойност 10 лв., 20 или 50 лв. и 125 продуктови награди с продукти от Кармела ) Разпределението на наградите ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността.

5.5.Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

* 15 Hippoland ваучера за пазаруване във физическите магазини на ТВ „Hippoland „ х 50 лв.;

* 55 Hippoland ваучера за пазаруване във физическите магазини на ТВ „Hippoland „ х 20 лв.;

* 105 Hippoland ваучера за пазаруване във физическите магазини на ТВ „Hippoland „ х 10 лв.;

* 125 продуктови награди с продукти от Кармела с вариативно съдържание на продуктите.

5.6. Всяка касова бележка има право само на 1/една/ награда за периода на промоцията. Участниците могат да участват с неограничен брой касови бележки, които отговарят на условията на регистрация и покупка на промоционален продукт.

5.7. След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели моментна награда и ще бъде помолен да удостовери валидността на регистрирания касов бон със снимка. В случай, че няма техническа възможност да направи и предостави снимка, на мейла, с който се е регистрирал в системата, ще получи линк с валидност 24 часа, на който в рамките на този период може да качи снимка на регистрирания бон от което и да е техническо устройство.

5.8. Печелившите участници, ще бъдат обявявани всеки петък от стартирането на Играта, а именно на: 13.11.2020 год., 20.11.2020 год., 27.11.2020 год., 04.12.2020 год., 11.12.2020 год. и на 18.12.2020 год. на www.detstvomoe.karmela.eu , както и в сайта на Кармелаwww.karmela.eu, секция „Новини“, 2020 ;

5.9. Организаторът си запазва правото да отстрани всеки Участник който:

5.9.1. Не отговаря на настоящите Правила на Играта;

5.9.2. Не спазва Общите условия на Играта.

5.9.3. Е качил снимка на касова бележка, на която фигурира цена, с или повече от 50% по-висока или ниска от средната продажна пазарна цена на съответния артикул, и от касовата бележка става ясно, че е закупен 1 артикул, предполагащ, че това е промоционален продукт по т.3.1.

Същият ще бъде писмено своевременно уведомен за констатираните несъответствия по имейл.

5.10. В случай на отстранен Участник, спечелил награда, наградата се отчита като нераздадена и отново влиза в алтгоритъма за раздаване.

6. Получаване на наградите:

6.1. Печелившият участник ще бъде информиран за спечелената от него награда по т. 5 и за условията и начина на получаването й чрез изпращане на имейл от служител на Организатора на имейл адреса за контакти, посочен при регистрирането на участника в Играта;

6.1.1. В случай, че печелившият Участник печели Hippoland ваучер за пазаруване от физическите магазини на Hippoland, в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомителния мейл от Организатора, следва да върне точен адрес за доставка. Сумата от ваучера може да бъде изразходвана съгласно условията на ТВ “Hippoland”.;

6.1.2. В случай, че печелившият Участник печели продуктова награда с продукти от Кармела, в отговор на изпратения от Организатора имейл, печелившият Участник следва да предостави в 7-дневен срок от датата на изпращане на изходящия от Организатора имейл, точен адрес за доставка;

6.1.3. В случай, че печелившият Участник не отговори на съобщението, като изпрати необходимите данни в срок по т. 6.1.1. и 6.1.2 . или откаже да получи наградата, то наградата остава нераздадена;

6.1.4. Наградата се изпраща по куриер или по представител на Организатора за сметка на Организатора;

6.1.5. Наградата се изпраща в срок до 30 работни дни след получаване на точен адрес за доставка на печелившия участник;

6.2. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.

6.3. Наградата се издължава срещу подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на наградата, в който печелившият участник трябва да попълни личните си данни. В случай че лицето откаже да подпише протокола, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата и същата остава нераздадена.

7. Права и отговорности:

7.1. Организаторът не отговаря:

7.1.1. В случай, че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност победителят и/или негов законен представител или пълномощник да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник;

7.1.2. При невъзможност наградата или част от нея да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;

7.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че предоставената информация за даден Участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация;

7.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците;

7.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта. При всякакви злоупотреби или опити за злоупотреби, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

7.5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на документ, в случай че е спечелил награда в Играта;

7.6. За манипулация по т. 7 .4. ще се счита опита за регистрация на касова бележка, която не отговаря на условията за участие в Играта;

7.7. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди от Играта.

8. Допълнителни разпоредби.

8.1. С предоставяне на необходимата информация за контакт, Участникът декларира, че е запознат и приема настоящите Правила;

8.2. Всички участници в Играта предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват в Изискуемия от Закона срок и обработват от Организатора за целите на Играта. Печелившите участници и техните представители/пълномощници предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта и получаване на награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Играта. Организаторът на Играта е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни, с рег.№ 207825 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в съответствие със законовите изисквания. При регистрацията всеки Участник декларира в регистрационната форма, че е запознат и се съгласява с ОУ на Играта. Според ОУ на Играта Участникът доброволно предоставя на Организатора за нуждите на тази Игра личните си данни, a именно: имена, телефонен номер за контакт и имейл адрес. След приключване на Играта и отпадане на необходимостта от съхранение на личните данни, Администраторът на сайта ги унищожава.;

8.3. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила;

8.4. Информация във връзка с Играта може да бъде получена на www.detstvomoe.karmela.eu, както и от сайта на Кармела 2000 http://www.karmela.eu/, както и от печатни рекламни материали, разпространени в търговската мрежа на страната.

8.5. С участието си в играта всички участници в нея приемат и се задължават да спазват условията и разпоредбите на описаните тук Правила, наричани „Общи правила и условия за участие в играта „ С Детство мое игрите не свършват! “ или само „Правила“.

9. Деклариране на наградите по Закона за данъците върху доходите на физически лица

9.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 във връзка с параграф 1, т. 62 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни и парични награди на стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

9.2. В рамките и съгласно условията на играта „ С Детство мое игрите не свършват! “ не е налице облагаем доход по чл. 35, т.2 от ЗДДФЛ.

Настоящите Правила влизат в сила от 10 . 11 .20 20 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА: 09 НОЕМВРИ 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: ВЪВЕДЕНИЕ, ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ, ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, НЕЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, "БИСКВИТКИ" (COOKIES) И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ, IP АДРЕСИ, ДОСТЪП И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ ДЕЦА, АКТУАЛИЗАЦИИ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

ВЪВЕДЕНИЕ. ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

„Кармела 2000“ ООД  („Кармела“ или „ние“) публикува тази Декларация за поверителност, с цел да ви запознае с нашите методи за събиране, използване и разпространение на информацията. Тази Декларация за поверителност важи за информацията, събрана чрез този интернет сайт по време на кампанията „С Детство мое игрите не свършват! “ (10 ноември 2020 г. – 18 декември 2020 г.) и чрез всички мобилни сайтове, приложения, мини-приложения и други интерактивни функции, на които има препратка към тази Декларация за поверителност („Сайта“). Освен ако по-долу не е посочено друго, настоящата Декларация за поверителност не засяга информация, събирана от Кармела чрез други способи, като например информация, събирана офлайн или през други онлайн канали.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Събиране на Лична информация. „Личната информация“ представлява информация, чрез която можете да бъдете идентифициран(а), като например име, пощенски адрес (включително адрес, на който получавате сметки и доставки), телефонен номер, имейл адрес и потребителско име. Ние събираме Лична информация от вас, когато решите да участвате в нашите специални предложения и програми или когато директно ни подавате информация по други начини, включително когато се регистрирате в нашата система, използвате нашите интерактивни средства или други начини за взаимодействие с нас чрез Сайта.

Използване на Лична информация. Ние можем да използваме вашата лична информация: А) за конкретните цели, за които сте ни я предоставили, включително, без ограничения, за да отговаряме на ваши запитвания, да обработваме и изпълняваме ваши заявки; Б) за да ви изпращаме информация, свързана с взаимоотношенията или сделките с вас; В) за наши вътрешни цели, като например анализ на данни, одит, разработване на нови продукти, обновяване на нашия интернет сайт, подобряване на предлаганите услуги, проследяване на тенденциите в продажбите и оценка на ефективността на нашите рекламни кампании; Г) за да подготвим и изпълним вашата поръчка или да ви осигурим по друг начин нашите продукти и услуги, например, за да ви доставим награда


Споделяне на Лична информация.

Ние можем да разкриваме вашата Лична информация: A) на трети страни доставчици, които предоставят на Кармела услуги, като например хостинг на интернет сайта, анализ на данни, доставка на награди, осигуряване на инфраструктура, ИТ услуги, клиентско обслужване, доставка на електронна поща, операции с кредитни карти, одит, обучение и други подобни. (На такива трети страни предоставяме вашата Лична информация, или достъп до нея, с цел обезпечаване на услугите, които те извършват за нас или от наше име); или както сметнем за необходимо или уместно: (а) в съответствие с приложимото законодателство, включително и закони, действащи извън държавата, в която пребивавате; (б) за изпълнение на съдебни процедури; (в) за изпълнение на указания на държавни и административни органи, включително държавни и административни органи извън държавата, в която пребивавате; (г) за съблюдаване на реда и условията, приложими при взаимоотношенията с Кармела; (д) за защита на дейностите на Кармела и свързаните с компанията лица; (е) за прилагане на правото ни да използваме достъпни средства за правна защита или за ограничаване на възможни щети.

НЕЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Събиране на нелична информация. „Нелична информация“ представлява всяка информация, която не разкрива вашата идентичност, като например: Информация за браузъра; Информация, събирана с помощта на (бисквитки), уеб-тракери (pixel tags) и други технологии.

Обобщена информация.

Ние от Кармела можем да събираме Нелична информация по различни начини. Например, ние събираме информация за типа на вашия компютър (Windows или Macintosh), резолюцията на екрана, версията на операционната система, а също и типа и версията на интернет браузъра; ние събираме демографска информация, като вашето местонахождение, образование, професия, възраст, пол, както и други данни, например за Вашите хобита и други интереси, тогава когато доброволно ни предоставяте подобна информация. Освен ако не е комбинирана с Лична информация, тази информация не идентифицира лично нито вас, нито друго лице.

Обобщаване на информация.

Ние можем да обобщаваме Личната информация по такъв начин, че чрез нея не можете да бъдете идентифицирани нито вие, нито който и да е друг; Към информацията, която представлява комбинация между Нелична и Лична информация, се прилагат правилата за ползване на Лична информация, до момента, в който тя съществува като комбинирана.

„БИСКВИТКИ“ (COOKIES) И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ „Бисквитки“:

Ние и нашите странични доставчици на услуги можем да използваме „бисквитки“ (cookies) на Сайта. „Бисквитките“позволяват на интернет сървъра да изпраща данни на вашия компютър, с цел съхраняване на информация или за други цели. Ние използваме „бисквитки“ и други технологии, наред с всичко друго, за да ви осигурим по-добро обслужване като ви представяме информация, която в по-голяма степен съответства на вашите нужди, както и за да улесним вашия постоянен достъп и работата ви със Сайта.

На нашите доставчици на услуги също е разрешено да ползват „бисквитки“ на нашия интернет сайт. Ако не желаете да бъде събирана информация за вас чрез „бисквитки“, повечето браузъри предоставят възможност да откажете използването на „бисквитки“от настройките.

„Уеб-тракери“ и други технологии:

Прозрачните GIF-файлове (clear GIFs) представляват малко изображение с уникално име, което има функция подобна на „бисквитка“. Но за разлика от „бисквитките“, които се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър, прозрачните GIF-файлове са невидими и са вградени в интернет страниците. Можем да използваме прозрачни GIF-файлове (известни още като web beacons, web bugs или pixel tags), освен всичко друго и във връзка с проследяване на действията на посетителите на нашия Сайт и съставяне на статистика за използването на Сайта и скоростта му на работа. Ние и нашите странични доставчици на услуги можем да използваме прозрачни GIF-файлове също и в имейл съобщения във формат HTML, за да отчитаме честотата на изпращаните отговори, да оценяваме ефективността на нашите маркетингови кампании, както и да получаваме информация когато нашите имейли се отварят и препращат.

Анализ на сайта: Кармела може да работи със странични доставчици на услуги, които използват технологиите, описани в този раздел за анализ на сайта, като ни дават възможност да следим и отчитаме начините, по които посетителите използват нашия Сайт.

IP АДРЕСИ

Как събираме IP адреси Вашият „IP адрес“представлява номер, който вашият интернет доставчик (ISP) автоматично задава на компютъра, който използвате. IP адресът може да бъде идентифициран и записан автоматично в регистрите на сървъра всеки път, когато даден потребител посети Сайта, заедно с часа и посетените страници. Регистрирането на IP адреса е стандартна практика в Интернет, която много интернет-сайтове осъществяват автоматично. Как използваме и разкриваме IP адреси Можем да използваме IP адресите за различни цели, като например статистика за използването на сайта, диагностика на проблеми със сървъра, разкриване на измами и администриране на Сайта. Можем също така да използваме и разкриваме IP адреси за всички цели, за които използваме и разкриваме Личната информация. Обърнете внимание, че IP адресите, регистрите на сървъра и свързаната с тях информация се считат за Нелична информация, освен ако приложимото законодателство не се изисква друго.

ДОСТЪП

Ако желаете да прегледате, коригирате или изтриете Лична информация, която сте ни предоставили, можете да се свържете с нас по начините, описани по-долу в раздел Информация за контакт. В заявката си е необходимо да посочите каква информация желаете да бъде променена. Ще се постараем да обработим вашата заявка във възможно най-кратки срокове.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Ние съхраняваме вашата Лична информация за период от време (10.11.2020 г. – 18.01.2021 г.), необходим за реализация на целите, описани в настоящата Декларация за поверителност, освен в случаите когато законът изисква или разрешава по-дълъг срок на съхранение на информацията.

Ние съхраняваме вашата Лична информация само и единствено за целите на настоящата кампания „С Детство мое игрите не свършват!“ и за да можем да ви изпратим наградите, в случай че сте един от печелившите участници.

В посочения период вашата Лична информация се съхранява на сървър на изпълнителя на кампанията „С Детство мое игрите не свършват!“.

След изтичане на посочения период вашата Лична информация ще бъде изтрита и завинаги унищожена.

Кармела се ангажира със защитата на Вашите лични данни. Ние не ги използваме за друга цел, освен предоставянето, поддържането и подобряването на предоставените от нас услуги в рамките на кампанията „С Детство мое игрите не свършват!“, а именно: оптимизация на сайта на кампанията, отговаряне на Ваши запитвания, изпратени през контактната форма на сайта на кампанията и изпращане на награди до участниците, които са спечелили такива. Обработваме Вашите лични данни само в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

Принципи, които се прилагат от Кармела при обработването на лични данни са:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност през целия процес на обработване на лични данни;
• ограничение на целите на обработване – личните данни, които Дружеството обработва, се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на личните данни, които Дружеството обработва и ограничаване до такива, необходими за целите, за които се обработват;
• точност и актуалност на личните данни, които се обработват и предприемане на всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и осигуряване на подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ ДЕЦА

Този Сайт не е предназначен за лица под 18 (осемнадесет) години, затова молим такива лица да не предоставят чрез Сайта своя Лична информация.

АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Имаме право на периодична актуализация на настоящата Декларация за поверителност. Датата на последната актуализация на Декларацията за поверителност е посочена в горната част на тази страница на реда „ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА:”. Промените в Декларацията за поверителност влизат в сила от момента на публикуване на актуализираната Декларация за поверителност в Сайта. Влизайки във взаимодействие с нас след влизането в сила на тези промени, означава, че приемате новата версия наДекларацията за поверителност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

За всякакви въпроси относно настоящата Декларация за поверителност, можете да се свържете с нас на имейл адрес: office@karmela.eu, или на пощенски адрес гр. Велико Търново 5000, ул. „Опълченска“ № 62. Тъй като комуникацията по имейл не винаги е сигурна, не споделяйте с нас чувствителна информация по имейл.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)

ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА: 09 НОЕМВРИ 2020 г.

Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне и Вашето преживяване. Тази политика обяснява как правим това.

Бисквитки (COOKIES): За да сме сигурни, че нашите потребители/посетители получават най-подходящата и актуална информация, както и най-добрите услуги, когато посещават нашата интернет страница: www.detstvomoe.karmela.eu, различна информация и данни могат да бъдат събирани чрез употреба на т.нар. „бисквитки“ (cookies). Целта е да подобрим услугите, които предоставяме на своите потребители/посетители и да сме сигурни, че лесно ще намерят онова, което търсят.

Посетителите и потребители на сайта не са длъжни да се съгласят с използването на бисквитките. Сайтът www.detstvomoe.karmela.eu може да бъде използван и без това съгласие. Използването на бисквитките, обаче, ще допринесе за по-добрата работа на сайта, за по-пълното използване на всички негови функции при това по-лесно и по-бързо.

Бисвкитките, които използваме на www.detstvomoe.karmela.eu, са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

Какво са бисквитките?

Бисквитките са малки пакети данни, които се изпращат до браузъра на потребителите/ посетителите от уеб сървър и се съхраняват на тяхното устройство (компютър и/или мобилно устройство), така че сайтът да може да разпознае съответния компютър/ мобилно устройство.

Има два вида бисквитки: постоянни и временни („сесийни“) бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на компютъра или мобилното устройство за по-продължителен период от време. Сесийните бисквитки са активни временно в устройството, когато се посещава нашия сайт и изчезват, когато потребителят/ посетителят затвори страницата. Те не се съхраняват за постоянно на устройството.

Бисквитките се използват от интернет сайтовете, за да различават и да запомнят потребителите, които могат да бъдат идентифицирани или анонимни, според това имат или нямат профил в съответния сайт. Целта на бисквитките обаче не е да установява самоличността на посетителите/ потребителите. Бисквитките са изцяло под контрол на посетителите и потребителите и същите могат да ги изтрият по всяко време, като начинът зависи от конкретния използван браузър.

Бисквитките идентифицират комбинация от компютър и уеб браузър. Едно лице, което използва няколко браузъра и/или устройства има отделен набор от бисквитки за всяка комбинация устройство – браузър. В тази връзка бисквитките не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват собствени (индивидуализиращи ги) потребителски профили. Има различни видове бисквитки според функциите и спецификите на сайтовете, които ги ползват.

Използване на бисквитки от www.detstvomoe.karmela.eu

Използването на бисквитките е свързано със запомняне предпочитанията на потребителите/посетителите на сайта, например във връзка с избрания език, съгласяването с ползването на бисквитките. Използваме бисквитки за анализ и статистики за посещенията на сайта.

Използваме също така и бисквитки на трети страни, които се управляват от съответните сайтове, те не се контролират от нас и ние не носим отговорност за тях. Третите страни, чиито услуги ползваме и които ползват бисквитки, са Google Analytics, Gemius Audience.

Изтриване на бисквитките. Потребителите/посетителите на сайта могат да изтрият бисквитките, съхранявани на тяхното устройство по всяко време. Някои бисквитки могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на браузъра на потребителя/посетителя. За други бисквитки е необходимо да се посети съответния сайт и да се следват инструкциите в тази връзка. Можете сами да изберете дали да приемете използването на бисквитките от даден интернет сайт или не. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Потребителите и посетителите следва да имат предвид, че промените в браузъра, с които се деактивира функцията за бисквитки, може да попречат на части от www.detstvomoe.karmela.eu да функционират правилно.

Промени в нашата политика за бисквитките

Всички промени в Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази интернет страница и ще бъдат достъпни за всички потребители на сайта. Всички промени влизат в сила незабавно, с публикуването им на сайта.

Как да изключите бисквитките?

Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню "опции" или "предпочитания" на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона "Помощ" от менютата на Вашия браузър за повече детайли:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web and iOS.

Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.
Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно.

Използва ли www.detstvomoe.karmela.eu бисквитки, които съдържат личните ми данни?

Не, бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

Повече информация

 

За всякакви въпроси относно настоящата Политика за бисквитки, можете да се свържете с нас на имейл адрес: office@karmela.eu, или на пощенски адрес гр. Велико Търново 5000, ул. „Опълченска“ № 62. Тъй като комуникацията по имейл не винаги е сигурна, не споделяйте с нас чувствителна информация по имейл.

 

Регистрирай касова бележка
Период на играта:
10.11- 18.12.2020